Chcete vědět více?

Odeslání vašich údajů je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Komerční pozemky KZ Hradubická – Březhrad

Poloha a popis pozemků

Pozemky leží při vjezdu do Komerční zóny Hradubická. V KZ jsou již stávající areály velkoprodejen MAKRO, HORNBACH, SCONTO a o dalších se jedná.

Pozemky jsou přístupné sjezdem z příjezdové komunikace do Komerční zóny přes připojovací komunikaci sousedního stávajícího areálu prodejny keramiky. Právo přístupu a sjezdu na pozemky jer zajištěno věcným břemenem.

Pozemek je složen z parcel dvou katastrálních čísel v k.ú. Březhrad, a to 508/80 o ploše 6.070 m2 a 508/116 o ploše 2.664 m2. Celková plocha pozemku je 8.734 m2.

Pozemek je rovinatý bez ekologické zátěže.

Pozemek sousedí z jižní strany s příjezdovou komunikací, z východní strany se stávajícím areálem prodejny keramiky, ze západní strany s tzv. Mlýnským náhonem a ze severní strany s volnými pozemky, vedenými v územním plánu města jako zelená plocha.

Územní plán a regulace

Pozemky jsou v územním plánu města vedeny pod kódem VS, t.j. plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí. Podrobný popi, so je možné na pozemku stavět, je uveden v příloze této zprávy.

Pozemek zasahují ochranná pásma Mlýnského náhonu, ochranné hráze proti povodni. Na situačním výkresu jsou vyznačena a uvnitř těchto pásem není pobolena výstavba objektů. Proto se tato pásma využívají pro plochu zeleně, kterou vyžaduje regulace ÚP (minimálně 30% z pozemku).

Dále je vytvořena i hranice inundace, přízemí objektu budov je nutné zakládat nad kótou inundace, která pro toto území je ____________

Severovýchodní cíp pozemku je zasažen vedením VN 35 kV s ochranným pásmem 7 m. (Vedení může být využito ke svodu elektrického proudu (viz varianta 2 zásobování elektrickou energií). Vedení VN 35 kV není nutné překládat.

Podle regulace z ÚP je možné pozemek zastavět ze 40% objekty, 30% na zpevněné plochy a dále musí být minimálně 30% zeleně. Výšková hladina maximálně 12 m.

Napojení na inženýrské sítě

Elektro

V zásadě jsou možné dvě varianty napojení. Varianta 1 je ze stávajícího el.měrného pilíře v sousedním areálu (viz situační výkres) nebo svodem z vedení 35 kV ve východním cípu pozemku – varianta 2.

Voda

Na vodu je možné se připojit z vodovodního řadu (přípojky) do sousedního areálu, případně vlastní přípojkou z komunikace.

Plyn

V dané lokalitě není možné zásobení plynem.


PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ MĚSTSKÉHO A REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU


Území sloužící pro umístění významných, kapacitních i plošně náročných staveb občanského vybavení pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, prodej, obchod a služby, veřejné stravování, přechodné ubytování, veřejnou správu, administrativu, vědu a výzkum, finančnictví, výstavnictví, církevní účely apod., které mohou tvořit i ucelené areály.

Přípustné využití hlavní:

 • stavby pro školství
 • stavby pro kulturu
 • stavby pro zdravotnictví
 • stavby pro sociální péči
 • stavby pro veřejné stravování
 • stavby pro přechodné ubytování
 • stavby pro veřejnou správu
 • stavby pro administrativu
 • stavby pro vědu a výzkum
 • stavby pro výstavnictví
 • stavby církevní pro modlitební účely
 • stavby pro prodej a služby
 • stavby pro obchod a služby do 3 000 m2 prodejní plochy
 • stavby pro obchod a služby nad 3000 m2 v plochách občanského vybavení označených písmenem „M“ (markety)
 • stavby pro veterinární péči

Přípustné využití doplňkové:

 • byty služební a byty zaměstnanců
 • stavby pro drobný prodej – stánky, jako součást areálů a staveb hlavních
 • stavby pro sportovní účely – jako součást areálů a staveb hlavních
 • stavby pro skladování související s přípustným využitím území
 • stavby pro technologické vybavení – jako součást areálů a staveb hlavních
 • stavby pro nakládání s odpady – jako součást areálů a staveb hlavních s přímou vazbou na přípustné využití území
 • místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty, vlečky
 • vestavěné garáže jednotlivé případně řadové
 • hromadné garáže
 • odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, motocykly a kola
 • stavby MHD (čekárny, zázemí pro řidiče)
 • stavby pro krátkodobé odkládání TKO
 • stavby pro technickou vybavenost
 • drobná architektura a vodní prvky
 • veřejná zeleň
 • veřejná WC
 • ČSPH kategorie B

Nepřípustné využití:

 • stavby pro výrobu mimo staveb pro drobnou řemeslnou výrobu a služby
 • stavby pro skladování nesouvisející s přípustným využitím území
 • stavby pro dlouhodobé skladování a ukládaní odpadů (např. sběrné dvory, skládky)
 • stavby pro bydlení kromě služebních bytů a bytů zaměstnanců
 • stavby pro individuální rekreaci
 • autobazary
 • ČSPH kategorie C
 • zemědělské stavby mimo staveb pro veterinární péči